O szkole

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA GMINY, NA TERENIE KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ SZKOŁA

Gmina Cisek położona jest w południowo – wschodniej części Opolszczyzny, na lewym brzegu rzeki Odry. Jej obecny kształt i wielkość ustanowiono w 1973r. W skład Gminy wchodzi 14 sołectw. Zajmuje powierzchnię 71 km kw. Mieszka tu obecnie 7000 ludzi. Jest to gmina typowo rolnicza o uroczej przyrodzie, czystym powietrzu i pięknym krajobrazie. Oficjalna strona internetowa gminy: www.cisek.pl

INFORMACJE O REJONIE, Z KTÓREGO POCHODZĄ UCZNIOWIE

Do szkoły uczęszczają dzieci z rodzin o zróżnicowanym standardzie materialnym, w tym głównie ze średniozamożnych, z miejscowości Landzmierz, Cisek, Kobylice oraz Biadaczów. Znaczna część ludności tego rejonu czynna zawodowo pracuje za granica, mieszkańcy wsi są pracowici, gospodarni i wiele czasu poświęcają na realizację zadań ważnych dla środowiska lokalnego.

DODATKOWE INFORMACJE O SZKOLE

Szkoła prowadzi ciekawą działalność w wielu obszarach i dziedzinach. Jej uczniowie są laureatami konkursów, przeglądów i zawodów sportowych na różnych szczeblach. Z powodzeniem rozwija kształcenie językowe i informatyczne. W ostatnich kilku latach szczególną uwagę zwrócono na modernizację obiektu szkolnego i poprawę bazy szkolnej.

NAUCZYCIELE I PRZEDMIOTY NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
mgr Alicja Gruszka-Bury – Dyrektor Szkoły
mgr Sabina Reszka  – wychowawca klasy III
mgr Katarzyna Jasny – wychowawca klasy I
mgr Barbara Matla – wychowawca klasy VIII
mgr Kornelia Foit  – wychowawca klasy IV
mgr Sabina Reszka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, koło teatralne
mgr Gabriela Loch – pedagog, psycholog, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia terapeutyczne
mgr Barbara Matla – język polski, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j.polskiego, zajęcia rozwijające uzdolnienia, świetlica
mgr Małgorzata Licznar – biologia,  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z biologii, nauczyciel wspomagający, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, świetlica
mgr Kornelia Foit  – matematyka, informatyka, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, zajęcia rozwijające uzdolnienia,
mgr Maria Spadło– język angielski,  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego, zajęcia rozwijające uzdolnienia, świetlica
mgr Beata Mokwa  – pedagog specjalny, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, nauczyciel wspomagający
mgr Jerzy Kopacz – wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, sks, świetlica
mgr Beata Urbańczyk  – język niemiecki, whik, zajęcia rozwijające uzdolnienia, kółko teatralne, świetlica, plastyka
mgr Artur Derlik – historia
mgr Artur Derlik  –  zajęcia techniczne
ks.mgr  Markus Bengsz – religia
mgr Judyta Seidel – geografia
mgr Alicja Gruszka – Bury  – wychowanie do życia w rodzinie, nauczyciel wspomagający
mgr Agata Witowska  – logopeda
mgr Alina Szejnach  – biblioteka , świetlica

Skip to content